Mateřská škola

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 jsou pod reg. č. :

6, 12, 2, 9, 5, 8, 11

Dne 12. května 2023 od 9:00 do 10:00 hodin v kanceláři školy budou mít zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Konečná rozhodnutí budou vydávána 15.5. 2023.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023 do MŠ Křídla proběhne v úterý 2. 5. 2023 od 15-17 hodin ve třídě MŠ.
K zápisu je nutné mít vyplněnou a podepsanou žádost ZDE oběma zákonnými zástupci a potvrzení od dětského lékaře o řádném očkování dítěte (výjimka se uplatňuje na děti, které k 31.8.2023 dovrší 5 let). Dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

HOUBIÁDA – vyhodnocení ZDE

Docházka do MŠ
Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 8:00 hodin.
Je možný i pozdější příchod, který je však nutné individuálně dohodnout s paní učitelkou.

Omlouvání dětí
Rodiče omlouvají dítě z předškolního vzdělávání telefonicky nebo osobně a uvedou důvod nepřítomnosti dítěte toho dne nejpozději do 8.00 hodin.

Co děti do MŠ potřebují:
Bačkory s pevnou patou (ne pantofle, ne černá podrážka), pohodlné oblečení do MŠ i na ven, a to včetně obuvi (dle počasí), náhradní oblečení do tašky, kapesník, pyžámko (o kontrolu a výměnu se starají rodiče).
 Doporučujeme věci řádně označit.

Cenné věci a hračky
Do MŠ se hračky a předměty z domova nenosí.

Provoz a organizace mateřské školy
Provozní doba v MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.

6:30 – 8:00 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

7:00 – 9:00 pohybové aktivity, volně spontánní zájmové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 –  11:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, pobyt dětí venku

11:00-11:30 oběd a osobní hygiena dětí

11:30 -13:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, příprava předškoláků na školu

13:30 -14:00 odpolední svačina, osobní hygiena

14.00 -16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy, odchod domů

Vyzvedávání dětí z mateřské školy
Je možné před obědem do 10:50 hod, hned po obědě si rodiče děti mohou vyzvednout od 11:20 do 11:45 hodin.
Vyzvednout dítě lze kdykoliv v průběhu odpoledních zájmových činností, nejpozději do 16:00 h, kdy provoz mateřské školy končí.
Po předběžné dohodě s učitelkami mají rodiče možnost kdykoliv během dne dítě vyzvednout, a to s ohledem na organizaci dne, aby tím nebyl narušen pobyt a činnosti ostatních dětí v MŠ.
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte v mateřské škole. Písemné pověření zaznamenají do formuláře v mateřské škole.

Stravování

Výše stravného ve školním roce 2020/2021:
svačina dopolední 8 Kč
svačina odpolední 8 Kč
oběd  19  Kč        

Odhlášení stravy – je nutné vždy minimálně den dopředu do 12 hod. na www.strava.cz – rodiče zajišťují sami.

Úplata za vzdělávání
 -činí 50kč/měsíc

Organizace školního roku, termín akcí (drakiáda, plavání, výlety apod.) a  mnohé další informace se dozvíte na třídních schůzkách MŠ.
O termínu budeme informovat na vchodových dveřích MŠ a webových stránkách školy. 


Kdy je dítě na školku připravené?

Když:
– zná své jméno a příjmení
– umí používat toaletu (nenosí pleny)
– je již doma vedeno k utírání zadečku po použití WC
– umí si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
– umí si vyčistit zuby
– spolupracuje při oblékání a svlékání
– umí nazouvat a vyzouvat obuv
– umí si říci, co chce nebo potřebuje
– umí se vysmrkat a používat kapesník
– umí držet lžíci a najíst se
– umí při jídle sedět u stolu
– zvládne ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rodiče zodpovídají za to, že do mateřské školy chodí dítě zdravé!!!

Rodiče jsou povinni předávat své děti do mateřské školy pouze zdravé – Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví § 50. V případě nejasností ohledně zdravotního stavu dítěte při jeho přebírání může ředitelka nebo jí pověřená učitelka MŠ požadovat lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdrávo a může být umístěno v kolektivu. Pokud rodiče či jiní zákonní zástupci nepředloží po vyzvání toto potvrzení, je na dítě pohlíženo jako na nemocné, které do kolektivu nepatří.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na paní učitelky MŠ .

v. uč. Mgr. Ivana Hesová
p. uč. Mgr Božena Tatíčková